Czy będzie zmiana w zakazie reklamy aptek?

Izba Gospodarcza “Farmacja Polska” zaproponowała modyfikację dotychczasowych zapisów dotyczących zakazu reklamy aptek z art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Propozycja została zaproponowana w trakcie konsultacji publicznych nowelizacji prawa farmaceutycznego, których wyniki zostaną zaprezentowane w środę 11 kwietnia. Propozycja Izby nie została jeszcze uwzględniona przez Ministerstwo Zdrowia, ponieważ zdaniem resortu wymaga jeszcze szerszych konsultacji. Zapewnia jednak, że propozycja zostanie wzięta pod uwagę w “najbliższym czasie”, przy całościowej nowelizacji ustawy.

Propozycja Izby Gospodarczej “Farmacja Polska” do zmiany obecnego prawa są następujące:

Zabroniona jest reklama działalności aptek lub punktów aptecznych odnosząca się do produktów refundowanych.

Zabroniona jest reklama działalności aptek lub punktów aptecznych do pacjenta, prowadzona poza lokalem apteki lub punktu aptecznego.

Nie uważa się za reklamę komunikacji dotyczącej:

a. nazwy, znaku handlowego, lokalizacji, godzin pracy oraz danych kontaktowych apteki lub punktu aptecznego;
b. działań skutkujących obniżeniem odpłatności pacjenta za produkty nierefundowane;
c. programów ubezpieczeń zdrowotnych, w tym ubezpieczeń lekowych;
d. świadczonych przez aptekę usług związanych z profilaktyką, ochroną zdrowia lub opieką farmaceutyczną;
e. programów promocji zdrowia polegających na monitorowaniu, ocenie stanu zdrowia, jego zagrożeń oraz jakości życia pacjenta, w tym porad dotyczących stosowania produktów leczniczych, ich ceny, dostępności lub szkodliwych interakcji;
f. produktów dostępnych w aptece, punkcie aptecznym lub w ramach sprzedaży wysyłkowej w tym o ich cenie, zgodnie z przepisami o reklamie tych produktów.

Zabroniona jest reklama działalności placówek obrotu pozaaptecznego odnosząca się do produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Główny Inspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1-3 Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.

Decyzji, o której mowa w ust. 5, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego, może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe formy działalności apteki i punktów aptecznych, które nie stanowią reklamy, o której mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę rolę apteki

Zmiana prawa jest o tyle istotna w opinii Farmacji Polska, że umożliwiłaby przyłączenie się aptek do programu Karta Dużej Rodziny i zaoferowanie rodzinom wielodzietnym obniżek cen leków. Na przeszkodzie zaangażowaniu aptek w program stała obecna konstrukcja i interpretacja art. 94a Prawa farmaceutycznego, następujące w całkowitym oderwaniu od interesu pacjentów.

Źródło: sejm.gov.pl

Czy będzie zmiana w zakazie reklamy aptek?
5 (100%) 2 głos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here