Advantan

0
135

Ulotka Advantan

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Advantan, 1 mg/g, emulsja na skórę

(Methylprednisoloni aceponas)

Należy uwa żnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Advantan emulsja na skórę i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Advantan emulsja na skórę
 3. Jak stosować lek Advantan emulsja na skórę
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Advantan emulsja na skórę
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

 

 1. CO TO JEST LEK ADVANTAN EMULSJA NA SKÓRĘ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Advantan w postaci emulsji na skórę zawiera substancję czynną metyloprednizolonu aceponian, który jest glikokortykoidem o silnym działaniu, do stosowania miejscowego. Po zastosowaniu miejscowym na skórę, metyloprednizolonu aceponian działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo i obkurczająco na naczynia krwionośne, powodując ustąpienie między innymi objawów takich jak: rumień, obrzęk, wysięk, świąd, pieczenie, ból.

Wskazania do stosowania

Wyprysk (atopowe zapalenie skóry, neurodermit), kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk potnicowy, wyprysk niealergiczny, wyprysk u dzieci.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ADVANTAN EMULSJA NA SKÓRĘ

Kiedy nie stosować leku Advantan emulsja na skórę:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników emulsji na skórę Advantan
 • gdy w miejscach leczonych występują

zakażenia skóry wywołane przez bakterie (np. zmiany gruźlicze lub kiłowe) lub grzyby zmiany związane z chorobami wirusowymi (np. półpasiec, ospa wietrzna)

trądzik różowaty trądzik

okołowargowe zapalenie skóry owrzodzenia

odczyny miejscowe po szczepieniu

 • w zanikowych chorobach skóry (atrofii)

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek, szczególnie u dzieci, należy stosować w najmniejszej możliwej dawce przez możliwie najkrótszy czas.

Jeśli lekarz stwierdzi, że wystąpiło zakażenie bakteryjne lub grzybicze skóry, dodatkowo zastosuje leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.

Miejscowe zastosowanie leku może nasilać miejscowe zakażenia skórne.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, otwartymi ranami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku na skórę twarzy, należy zachować ostrożność i nie stosować opatrunku okluzyjnego. Stosowanie leku na skórę twarzy może prowadzić do zaników skóry, częściej niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała.

Jeśli wcześniej wyst ępowały przypadki jaskry, należy powiadomić o tym lekarza przed zastosowaniem leku Advantan emulsja na skórę. Podobnie, jak podczas stosowania kortykosteroidów o dział aniu ogólnym, podczas leczenia lekiem Advantan emulsja na skórę istnieje ryzyko rozwoju jaskry (np. gdy stosuje się duże dawki leku lub stosuje się lek na duże powierzchnie skóry lub długotrwale, jak również po nałożeniu leku pod opatrunkiem okluzyjnym lub na skórę blisko oczu).

Stosowanie leku na duże powierzchnie skóry powinno być możliwie najkrótsze.

Stosowanie leku na uszkodzoną skórę, w fałdach skórnych, na duże powierzchnie skóry, dł ugotrwale lub pod opatrunkiem okluzyjnym znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia ogólnych działań niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów.

Należy unikać stosowania opatrunku okluzyjnego (uszczelniają cego). U dzieci rolę opatrunku okluzyjnego mogą spełniać pieluszki. Warunki podobne jak po zastosowaniu opatrunków okluzyjnych występują również w okolicach wyprzeniowych ciała (pachy, pachwiny, fałdy skórne, skóra między palcami).

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci w wieku powyżej 2 lat lek należy stosować ostro żnie – w jak najmniejszych dawkach przez możliwie najkrótszy czas. Nie należy stosować opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego, np. pieluchy).

Lek Advantan a inne leki

Nie ma doniesień na temat interakcji leku Advantan emulsja na skórę z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, ż e może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w pierwszym trymestrze ciąży.

Lekarz może zalecić stosowanie leku u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią, po dokładnym oszacowaniu stosunku ryzyka do korzyści z leczenia.

Kobiety karmiące nie powinny stosować leku Advantan emulsja na skórę piersi.

Należy unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry, długotrwale lub pod opatrunkiem okluzyjnym.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Advantan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ADVANTAN EMULSJA NA SKÓRĘ

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Advantan emulsja na skórę jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Zazwyczaj lek nanosi się cienką warstwą na chorobowo zmienioną skórę raz na dobę.

Leku nie należy stosować u dorosłych dłużej niż przez 12 tygodni.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci w wieku powyżej 2 lat nie stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Advantan emulsja na skórę jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Advantan emulsja na skórę

Nie ma ryzyka zatrucia ostrego po pojedynczym przedawkowaniu leku na skórę (stosowanie na dużą powierzchnię skóry w warunkach zwiększonego wchłaniania) lub po niezamierzonym spożyciu leku.

Pominięcie zastosowania leku Advantan emulsja na skórę

W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować lek jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Advantan emulsja na skórę

W przypadku nawrotu pierwotnych objawów chorobowych po ukończeniu leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Advantan emulsja na skórę może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepo żądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Najczęściej obserwowanymi dział aniami niepożądanymi występującymi w trakcie badań klinicznych były: pieczenie i świąd w miejscu podania.

W czasie leczenia lekiem Advantan emulsja na skórę mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Często (występują u 1 do 10 osób na 100 ): pieczenie w miejscu podania, świąd w miejscu podania.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): ścieńczenie skóry (zanik), wybroczyny, liszajec, tłusta skóra, pęcherzyki w miejscu podania, suchość skóry w miejscu podania, rumień w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, wyprysk i grudki w miejscu podania, obrzęki obwodowe.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości na lek, nadmierne owłosienie, trądzik, rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych (teleangiektazje), rozstępy skórne, zapalenie skóry wokół ust, odbarwienie skóry, zapalenie mieszków włosowych w miejscu podania, reakcje nadwrażliwości skóry.

Podczas miejscowego stosowania produktów zawierających kortykosteroidy, na skutek ich wchłaniania przez skórę, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepo żądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ADVANTAN EMULSJA NA SKÓRĘ

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Advantan emulsja na skórę

 • Substancją czynną leku jest metyloprednizolonu aceponian. 1 g emulsji na skórę zawiera 1 mg metyloprednizolonu aceponianu.
 • Ponadto lek zawiera: wosk biały, parafinę ciekłą, wazelinę białą, Dehymuls E, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Advantan emulsja na skórę i co zawiera opakowanie

Emulsja na skórę, biała do żółtawej, nieprzezroczysta. Opakowania:

Tuby aluminiowe zawierające po 15 g, 25 g lub 50 g emulsji na skórę, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

Wytwórca

Intendis Manufacturing S.p.A.

Via E. Schering, 21

I – 20090 Segrate (Mediolan)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel.: (22) 572-35-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Charakterystyka Advantan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Advantan, 1 mg/g, emulsja na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g emulsji Advantan zawiera 1 mg (0,1%) metyloprednizolonu aceponianu (Methylprednisoloni aceponas).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja na skórę (biała do żółtawej, nieprzezroczysta).

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Wyprysk (atopowe zapalenie skóry, neurodermit), kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk potnicowy, wyprysk niealergiczny, wyprysk u dzieci.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania miejscowego na skórę.

Produkt leczniczy Advantan w postaci emulsji na skórę nanosi się cienką warstwą raz na dobę na chorobowo zmienioną skórę w zależności od jej stanu.

Produktu leczniczego Advantan nie należy stosować u dorosłych dłużej niż przez 12 tygodni.

Dzieci (powyżej 2 lat) i młodzież:

Bezpieczeństwo stosowania metyloprednizolonu aceponianu w postaci emulsji na skórę u dzieci poniżej 4 miesiąca życia nie zostało ustalone.

Nie ma konieczności innego dawkowania produktu Advantan w postaci emulsji u dzieci i młodzieży niż u osób dorosłych ponieważ, tak jak u osób dorosłych, dawkowanie zależy od wielkości zmiany. Okres stosowania produktu u dzieci nie może przekraczać 4 tygodni.

U dzieci produkt leczniczy należy stosować ostrożnie i nie należy stosować opatrunku okluzyjnego.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu leczniczego w przypadku:

 • zakażenia skóry wywołanego przez bakterie (np. zmiany kiłowe, gruźlicze) lub zakażeń grzybiczych,
 • zmian związanych z chorobami wirusowymi (np. ospa wietrzna, półpasiec),
 • trądziku różowatego,
 • trądziku,
 • okołowargowego zapalenia skóry,
 • owrzodzeń,
 • miejscowych odczynów po szczepieniu,
 • zanikowych chorób skóry (atrofii).

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kortykosteroidy należy stosować w najmniejszej możliwej dawce, szczególnie u dzieci, i tylko tak długo, jak to konieczne do osiągnięcia i utrzymania zamierzonego efektu terapeutycznego.

W przypadku nadkażeń bakteryjnych i (lub) grzybiczych należy zastosować leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.

Miejscowe zastosowanie kortykosteroidów może nasilać miejscowe zakażenia skórne.

Należy unikać kontaktu produktu z oczami, otwartymi ranami i błonami śluzowymi.

Nie stwierdzono zaburzenia funkcji kory nadnerczy u dzieci, u których stosowano produkt Advantan maść bez opatrunku okluzyjnego na dużej powierzchni skóry (40% – 90%). Po zastosowaniu produktu Advantan w postaci emulsji na 60% powierzchni skóry pod opatrunkiem okluzyjnym przez 22 godziny, stwierdzono u dorosłych zdrowych ochotników obniżenie poziomu kortyzolu w osoczu i wpływ na rytm dobowy.

Stosowanie kortykosteroidów działających miejscowo na dużą powierzchnię ciała, lub długotrwałe stosowanie, szczególnie pod opatrunkiem okluzyjnym, znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia ogólnych działań niepożądanych. Należ y unikać stosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym, chyba że jest to wskazane. Rolę opatrunku okluzyjnego mogą spełniać pieluszki, a warunki podobne jak po zastosowaniu opatrunków okluzyjnych występują również w okolicach wyprzeniowych ciała (pachy, pachwiny, fałdy skórne, skóra między palcami).

Podczas stosowania produktu leczniczego na dużą powierzchnię ciała, czas leczenia powinien być jak najkrótszy, gdyż nie można całkowicie wykluczyć możliwości wchłonięcia kortykosteroidu przez skórę i wystąpienia objawów ogólnoustrojowych.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych kortykosteroidów, niewłaściwe zastosowanie produktu leczniczego może maskować objawy kliniczne choroby.

Podobnie jak podczas stosowania kortykosteroidów o działaniu ogólnym, również podczas stosowania kortykosteroidów działających miejscowo istnieje ryzyko rozwoju jaskry (np. w przypadku stosowania dużych dawek czy stosowania produktu na duże powierzchnie skóry lub długotrwale, jak również po nałożeniu produktu pod opatrunkiem okluzyjnym lub na skórę wokół oczu).

Dzieci i młodzież

Produktu Advantan nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. Rolę opatrunku okluzyjnego mogą spełniać pieluszki.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak doniesień na temat interakcji produktu leczniczego Advantan z innymi lekami.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Płodność

Brak dostępnych informacji dotyczących wpływu produktu Advantan na płodność.

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Advantan w postaci emulsji u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach z użyciem metyloprednizolonu aceponianu wykazały działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”). Nie należy stosować produktu miejscowo w pierwszym trymestrze ci ąży. U kobiet w ciąży szczególnie należy unikać stosowania produktu na duże powierzchnie skóry, długotrwale lub pod opatrunkiem okluzyjnym.

Badania epidemiologiczne sugerują możliwość zwiększonego ryzyka wystąpienia rozszczepu podniebienia u noworodków, których matkom podawano glikokortykoidy w pierwszym trymestrze ciąży.

W przypadku stosowania produktu Advantan u kobiet w ciąży należy dokładnie oszacować bilans ryzyka do korzyści z leczenia.

Karmienie piersią

U szczurów metyloprednizolonu aceponian nie dostawał się do organizmu młodych z mlekiem matki. Jednak nie wiadomo czy metyloprednizolonu aceponian przenika do mleka kobiety, ponieważ donoszono o występowaniu ogólnie działających kortykosteroidów w mleku kobiety. Nie wiadomo czy miejscowo stosowany produkt Advantan w postaci emulsji może spowodować wchłanianie metyloprednizolonu aceponianu w ilości wykrywalnej w mleku kobiety. Dlatego podczas stosowania metyloprednizolonu aceponianu u kobiet karmiących piersią należy zachować szczególną ostrożność.

W okresie karmienia piersią produkt nie powinien być stosowany na skórę piersi. U kobiet karmiących piersią należy unikać stosowania produktu na duże powierzchnie skóry, długotrwale lub pod opatrunkiem okluzyjnym.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Advantan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi występującymi w trakcie badań klinicznych były pieczenie i/lub świąd w miejscu podania.

W tabeli poniżej przedstawiono częstości występowania działań niepożądanych obserwowanych

w badaniach klinicznych zgodnie z konwencj ą MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko ( 1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Klasyfikacja układów Często Niezbyt często Częstość nieznana
i narządów
Zaburzenia układu reakcje
immunologicznego nadwrażliwości na
lek
Zaburzenia ogólne pieczenie w miejscu rumień w miejscu zapalenie
i stany w miejscu podania, świąd w podania, pęcherzyki w mieszków
podania miejscu podania miejscu podania, włosowych w
suchość skóry w miejscu miejscu podania,
podania, podrażnienie w nadmierne
miejscu podania, owłosienie
wyprysk i grudki w
miejscu podania, obrzęki
obwodowe
Zaburzenia skóry ścieńczenie skóry, trądzik,
i tkanki podskórnej wybroczyny, liszajec, teleangiektazja
tłusta skóra rozstępy skórne,
zapalenie skóry
wokół ust,
odbarwienie skóry,
reakcje
nadwrażliwości
skóry

 

Podczas miejscowego stosowania produktów zawierających kortykosteroidy, na skutek wchłaniania, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Badania w kierunku toksyczności ostrej wykazały, że nie istnieje ryzyko zatrucia ostrego po pojedynczym przedawkowaniu produktu leczniczego stosowanego na skórę (stosowanie na dużą powierzchnię skóry w warunkach zwiększonej absorpcji) lub po spożyciu produktu leczniczego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki do stosowania miejscowego, zawierające kortykosteroidy o silnym działaniu. Kod ATC: D07AC14

Po zastosowaniu miejscowym produkt Advantan w postaci kremu, emulsji lub maści, łagodzi zapalne i alergiczne reakcje skóry oraz reakcje zwi ązane z hiperproliferacją, powodując ustąpienie objawów przedmiotowych (rumień, obrzęk, wysięk) oraz objawów podmiotowych (świąd, pieczenie, ból).

Metyloprednizolonu aceponian łączy się z receptorem glikokortykoidów, co odnosi się w szczególności do głównego metabolitu, 17-propionianu 6α-metyloprednizolonu, który powstaje po rozpadzie estru w skórze.

Kompleks steroid-receptor łączy się z określonymi fragmentami DNA, wywołując tym samym, szereg efektów biologicznych.

Przyłączenie kompleksu steroid-receptor indukuje syntezę makrokortyny.

Makrokortyna hamuje uwalnianie kwasu arachidonowego, a tym samym powstawanie mediatorów reakcji zapalnej, takich jak prostaglandyny i leukotrieny.

Immunosupresyjne działanie glikokortykoidów można wytłumaczyć inhibicją syntezy cytokin oraz efektem antymitotycznym, który dotychczas nie został do końca zbadany.

Inhibicja syntezy prostaglandyn o działaniu wazodylatacyjnym lub stymulowanie wazokonstrykcyjnego działania adrenaliny przynosi efekt w postaci wazokonstrykcyjnego działania glikokortykoidów.

Właściwości farmakokinetyczne

Metyloprednizolonu aceponian jest przyswajany z bazy preparatu. Stężenie w zrogowaciałej warstwie naskórka oraz skórze właściwej zmniejsza się od warstw zewnętrznych do wewnętrznych.

Metyloprednizolonu aceponian jest hydrolizowany w naskórku i skórze do metabolitu głównego, 17-propionianu 6α-metyloprednizolonu, który silniej niż podstawowy lek łączy się z receptorem kortykosteroidowym, co stanowi wskaźnik bioaktywacji w skórze.

Stopień i zakres przezskórnego wchłaniania miejscowego kortykoidu zależy od szeregu czynników: struktury chemicznej substancji, składu nośnika, stężenia substancji w no śniku, warunków ekspozycji (leczony obszar, czas ekspozycji, ekspozycja otwarta lub okluzyjna) oraz stanu skóry (rodzaj i nasilenie choroby skórnej, część ciała itp.).

Przezskórne wchłanianie metyloprednizolonu aceponianu z kremu, emulsji i maści było badane u zdrowych ochotników. Przezskórne wchłanianie po otwartej aplikacji maś ci Advantan (2 x 20 g na dobę) przez 5 dni oszacowano na 0,34 % co odpowiada dawce kortykoidów wynoszącej ok. 2 µg/kg/dzień. Analogiczne dane liczbowe po aplikacji maści Advantan (2 x 20 g na dobę) przez 8 dni wynosiły 0,65 % (wchłanianie) oraz 4 µg/kg/dzień (dawka). W warunkach okluzyjnych dzienna aplikacja 2 x 20 g kremu Advantan przez 8 dni prowadziła do przezskórnego wchłaniania wynoszącego ok. 3% przy ogólnoustrojowej dawce kortykoidów wynoszącej ok. 20 µg/kg/dzień. Przezskórne wchłanianie metyloprednizolonu aceponianu przez skórę uprzednio uszkodzoną poprzez usunięcie zrogowaciał ej warstwy naskórka było znacznie wyższe (13-27 % dawki). U pacjentów dorosłych z łuszczycą i atopią, przezskórne wchłanianie metyloprednizolonu aceponianu z maści wynosiło ok. 2,5%. U trojga dzieci z atopią (w wieku 9-10 lat), wchłanianie przezskórne metyloprednizolonu aceponianu z maści tłustej wynosiło 0,5-2%, nie było więc wyższe niż w przypadku dorosłych.

Po przeniknięciu do krążenia ogólnego, pierwotny produkt hydrolizy metyloprednizolonu aceponianu, 17-propionianu 6α-metyloprednizolon szybko łączy się z kwasem glukuronowym i w rezultacie zostaje dezaktywowany. Metabolity metyloprednizolonu aceponianu (główny metabolit: 21-glukuronid 17-propionianu 6 α-metyloprednizolonu) są usuwane przede wszystkim przez nerki, a ich okres pó łtrwania wynosi ok. 16 godzin. W następstwie podania dożylnego całkowite wydalenie z moczem i kałem następuje w ciągu 7 dni. Nie dochodzi do akumulacji leku ani jego metabolitów w organizmie.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach tolerancji systemowej przeprowadzonych w następstwie wielokrotnego podania metyloprednizolonu aceponianu podskórnie i na skórę wykazano profil dział ania typowy dla glikokortykoidu. Z wyników tych można wyciągnąć wniosek, że w zwią zku z dalszym stosowaniem terapeutycznym kremu, emulsji oraz maści Advantan nie przewiduje się działań niepożądanych, za wyjątkiem typowych, związanych ze stosowaniem glikokortykoidów, nawet w ekstremalnych sytuacjach, takich jak aplikacja na dużej powierzchni i/lub okluzja.

Badania toksycznego wpływu kremu, emulsji i maści na zarodek przyniosły wyniki typowe dla glikokortykoidów, czyli w odpowiednim systemie testów wywołano efekt letalny i/lub teratogenny. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność przy przepisywaniu kremu, emulsji i maś ci Advantan kobietom w ciąży. Wyniki badań epidemiologicznych są podsumowane w punkcie 4.6 „Wpływ na płodność, ciążę i laktację”.

Ani badania in vitro mające na celu wykrycie mutacji genowych w komórkach bakterii i ssaków, ani badania in vitro i in vivo ukierunkowane na wykrycie mutacji chromosomowych i genowych nie wykazały genotoksycznego potencjału metyloprednizolonu aceponianu. Nie przeprowadzano specjalistycznych badań tumorogenności z użyciem metyloprednizolonu aceponianu. Obecna wiedza na temat struktury, mechanizmu działania farmakologicznego oraz wyniki badań tolerancji ogólnoustrojowej podczas długotrwałego stosowania nie wskazuje na wzrost ryzyka wystąpienia nowotworów. Ponieważ przy aplikacji skórnej kremu, emulsji i maści Advantan z zachowaniem zalecanych zasad stosowania, nie uzyskuje się ustrojowo skutecznej ekspozycji immunosupresyjnej, nie przewiduje się wpływu na powstawanie nowotworów.

W badaniach dotyczących miejscowej tolerancji metyloprednizolonu aceponianu oraz produktów Advantan we wszystkich postaciach przez skórę i błony śluzowe nie odnotowano innych efektów niż miejscowe działania niepożądane typowe dla glikokortykoidów.

Metyloprednizolonu aceponian nie wykazał właściwości uczulających na skórze świnek morskich.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

Wykaz substancji pomocniczych

Wosk biały, parafina ciekła, wazelina biała, Dehymulus E, woda oczyszczona

Niezgodności farmaceutyczne

Dotychczas nie są znane.

Okres ważności

3 lata.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Rodzaj i zawartość opakowania

Tuby aluminiowe od wewnątrz lakierowane żywicą epoksydow ą, z membraną zabezpieczającą i zakrętką z polietylenu (HDPE), zawierające po 15 g, 25 g i 50 g emulsji na skórę, umieszczone w tekturowym pudełku.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/7180

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.06.1997

03.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Advantan
5 (100%) 1 głos

Zainteresowaliśmy Ciebie artykułem? Masz pytania, propozycje lub wątpliwości? Możesz do nas napisać: redakcja@drogazdrowia.pl. Bądź z nami w kontakcie i dołącz do naszego fanpage'a - Droga Zdrowia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here