Alantan

Alantan to maść do stosowania na skórę. Działa złuszczająco oraz ochronnie na skórę. Stosowana w leczeniu ran skóry, w tym poważnych jej uszkodzeń (oparzenia) oraz w stanach zapalnych skóry, w tym w atopowym zapaleniu skóry i łuszczycy.

Dostępny bez recepty.

W skład Alantan wchodzi:

alantoina – organiczny związek chemiczny występujący naturalnie w przyrodzie. Rośliny takie jak fasola, żywokost, kasztanowiec zawierają w swoich korzeniach kwas moczowy. Alantoina powstaje na skutek utlenienia kwasu moczowego enzymem urykazą.

Alantoina ma działanie keratolityczne, czyli prowadzi do rozluźnienia połączeń keratynowe w skórze na tyle mocno, że zaczyna się ona złuszczać.Przyspiesza regenerację skóry, działa ściągająco i przeciwzapalnie.

Dawkowanie

Alantan należy nakładać delikatnie na uszkodzoną skórę 2-3 razy na dobę. Można również nałożyć maść na jałowy kompres i przełożyć do rany. Kompres należy zmieniać 1-2 razy na dobę.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem jest uczulenie na alantoinę. Nie należy nakładać maści na oczy i na ostre stany zapalne skóry (wysięk skórny). W trakcie stosowania mogą nastąpić objawy nadwrażliwości (zaczerwienienie skóry) związane z substancjami pomocniczymi leku. W przypadku wątpliwości do użycia leku należy skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji w ulotce.

 

Ulotka Alantan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alantan 20 mg/g, maść

(ALLANTOINUM)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Alantan i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alantan
 3. Jak stosować Alantan
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Alantan
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Alantan i w jakim celu się go stosuje

Alantan ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę.

Lek zawiera substancję czynną alantoinę, która działa złuszczająco oraz osłaniająco na skórę. Alantoina poprawia nawilżenie skóry oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzanie wzrostu nowej tkanki. Alantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka).

Wskazania do stosowania leku Alantan:

 • leczenie trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych),
 • leczenie przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry),
 • leczenie płytkich owrzodzeń, ubytków skóry i błon śluzowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alantan

Kiedy nie stosować leku Alantan

Nie stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na alantoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • do oczu,
 • na ostre stany zapalne skóry, przebiegające z wysiękiem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli w miejscu stosowania leku wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości (takie jak zaczerwienienie, uczucie swędzenia), należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Alantan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Alantan z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.

Alantan zawiera lanolinę, glikol propylenowy i etylu parahydroksybenzoesan

  • Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
  • Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.
  • Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Alantan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Lek należy delikatnie nakładać na zmienione chorobowo miejsca 2 do 3 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Niewielką ilość maści można nałożyć na jałowy kompres i przyłożyć na oczyszczoną ranę. Opatrunek należy zmieniać raz do dwóch razy na dobę.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alantan

Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania leku zgodnie z opisem w ulotce.

W razie przypadkowego przyjęcia leku doustnie należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Alantan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, podrażnienie skóry (patrz też punkt 2: Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alantan Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Alantan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 6 miesięcy.

Lek Alantan można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Alantan

 • Substancją czynną leku jest alantoina. 1 g maści zawiera 20 mg alantoiny.
 • Pozostałe substancje to: lanolina, parafina ciekła, wazelina biała, etylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Alantan i co zawiera opakowanie

Lek Alantan to żółtawa maść, o jednolitej konsystencji.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana, z membraną i zakrętką z PE, zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60

00-872 Warszawa

tel.: 22 620 90 81 wew. 190 faks: 22 654 92 40

e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Alantan jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Charakterystyka Alantan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alantan
20 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 20 mg alantoiny (ALLANTOINUM).

Produkt leczniczy zawiera lanolinę, etylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść
Żółtawa maść o jednolitej konsystencji.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

 • Leczenie trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych),
 • Leczenie przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry).
 • Leczenie płytkich owrzodzeń, ubytków skóry i błon śluzowych.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Alantan w postaci maści jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Delikatnie nanosić maść na chorobowo zmienione miejsca od 2 do 3 razy na dobę.

Można nałożyć niewielką ilość maści na jałowy kompres i przyłożyć na oczyszczoną ranę. Opatrunki należy zmieniać raz do dwóch razy na dobę.

4.3. Przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego:

 • w nadwrażliwości na alantoinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.,
 • do oczu,
 • na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości na skórze w miejscu stosowania produktu (zaczerwienienie, uczucie swędzenia) należy przerwać stosowanie produktu i zastosować leczenie objawowe.

Ze względu na zawartość lanoliny, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt może powodować podrażnienie skóry. Ze względu na zawartość etylu parahydroksybenzoesanu, produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi preparatami stosowanymi miejscowo.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych na temat stosowania produktu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono wpływu produktu Alantan na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, podrażnienie skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania zgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania.

W razie przypadkowego połknięcia maści należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki do stosowania miejscowego w leczeniu ran i owrzodzeń. Brak kodu ATC.

Alantoina ma działanie keratolityczne. Działa na desmosomy, które są odpowiedzialne za przyczepność korneocytów.

Alantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny.

Alantoina wspomaga leczenie ran, gdyż stymuluje wzrost nowej tkanki. Alantoina działa osłaniająco na skórę.

Alantoina poprawia nawilżenie skóry.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Lanolina
Parafina ciekła
Wazelina biała
Etylu parahydroksybenzoesan
Glikol propylenowy
Woda oczyszczona

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności

3 lata
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 6 miesięcy.

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C, w oryginalnym opakowaniu.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana, z membraną i zakrętką z PE, zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60

00-872 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2401

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.12.1959 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.05.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Alantan
5 (100%) 2 głos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here