Maść arnikowa

Maść arnikowa jest lekiem stosowanym w celu złagodzenia stłuczeń, siniaków i  obrzęków skóry. Maść łagodzi obrzęki skórne, przyspiesza wchłanianie krwiaków, działa przeciwzapalnie (np. stany zapalne skóry po ukąszeniach owadów). Może być stosowana zarówno przed dorosłych jak i dzieci, cieszy się wysoką popularnością w medycynie naturalnej.

 

Substancją czynną jest wyciąg z koszyczka arniki, rośliny z rodziny astrowatych. Rośnie ona w kilku odmianach na terenie Ameryki Północnej, natomiast na terenie Polski rośnie Arnika górska (arnica montana). Ma charakterystyczne żółte kwiaty i pojedyncze, wydłużone liście. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Zawiera oleje eteryczny, flawonoidy i karetonoidy, a także arnicynę i arnidol. Wyciąg z arniki stosowany na skórę przyspieszy proces gojenia nie tylko siniaków i stłuczeń, sale także oparzeń I i II stopnia. Znajdziemy ją także w wielu produktach kosmetycznych przeznaczonych dla cery z problemami naczyniowymi.

Dawkowanie

Smarować cienką warstwą chorą skórę od 2 do 4 razy dziennie.

Przeciwwskazania

Nie należy używać maści arnikowej przy uczuleniu na arnikę. Nie należy nakładać maści na otwarte rany oraz nie stosować przy zapaleniu brodawek sutkowych przy jednoczesnym karmieniu piersią. Dodatkowe informacje w ulotce.

Ulotka Maść arnikowa

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAŚĆ ARNIKOWA
Arnicae anthodii extractum
Maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Maść arnikowa i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść arnikowa
 3. Jak stosować lek Maść arnikowa
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Maść arnikowa
 6. Zawartość opakowania i inne informacje
 1. Co to jest lek Maść arnikowa i w jakim celu się go stosuje

Lek Maść arnikowa jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Stosowany pomocniczo w stłuczeniach (siniaki), skręceniach (z obrzękiem pourazowym), objawowo po ukąszeniach owadów oraz w dolegliwościach reumatycznych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść arnikowa

Kiedy nie stosować leku Maść arnikowa:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na arnikę lub inne rośliny z rodziny Złożonych (Compositae = Asteraceae)
 • nie stosować na otwarte rany i znacznie uszkodzoną skórę
 • nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia wyprysków, pęcherzyków lub innych objawów stanu zapalnego skóry należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Maść arnikowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Maść arnikowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Maść arnikowa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na skórę. Zalecana dawka to: smarować 2 – 4 razy dziennie zmienione chorobowo powierzchnie skóry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść arnikowa

Ze względu na podanie miejscowe prawdopodobieństwo przedawkowania leku jest niewielkie.

Pominięcie przyjęcia zastosowania leku Maść arnikowa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Maść arnikowa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić odczyny alergiczne skóry (np. alergia kontaktowa).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309 e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść arnikowa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść arnikowa

 • Substancją czynną leku jest ekstrakt z kwiatostanu arniki łąkowej
 • Ekstrahent: etanol oraz wazelina biała

Jak wygląda lek Maść arnikowa i co zawiera opakowanie

Lek Maść arnikowa to jasnoż ółta maść pakowana w pudełka polipropylenowe z wieczkiem polietylenowym umieszczone w tekturowym pudełku

Opakowanie zawiera po 10 g lub 25 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wytwarzanie Artykułów Kosmetycznych i Perfumeryjnych ELISSA mgr Irena Ocioszyńska

02- 495 Warszawa, ul. J. Micha łowicza 85 tel. 22 667 76 23; 22 662 66 15

e-mail: info@elissa.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Charakterystyka Maść arnikowa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO MAŚĆ ARNIKOWA
 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Maść zawiera ekstrakt z Arnica chamissonis L.
Ekstrahent: etanol oraz wazelina biała

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Pomocniczo w stłuczeniach (siniaki), skręceniach (z obrzękiem pourazowym), objawowo po ukąszeniach owadów oraz w dolegliwościach reumatycznych.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie: smarować 2 – 4 razy dziennie zmienione chorobowo powierzchnie skóry.

Sposób podawania: podanie na skórę

4.3. Przeciwwskazania

Uczulenie na arnikę lub inne rośliny z rodziny Złożonych (Compositae = Asteraceae). Nie stosować na otwarte rany i znacznie uszkodzoną skórę.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku wystąpienia wyprysków, p ęcherzyków lub innych objawów stanu zapalnego skóry należy skonsultować się z lekarzem.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie znane

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Maść arnikowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn .

4.8. Działania niepożądane

Mogą wystąpić odczyny alergiczne skóry (np. alergia kontaktowa).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych dział ań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309 e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9. Przedawkowanie

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

Nie były prowadzone badania farmakodynamiczne produktu.

Właściwości farmakokinetyczne

Nie były prowadzone badania farmakokinetyczne produktu.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań przedklinicznych produktu leczniczego Maść arnikowa . Przyjmowanie Maści arnikowej zgodnie z zalecanym dawkowaniem

oraz przestrzeganie przeciwwskazań warunkuje jego bezpieczeństwo stosowania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych
Nie zawiera

6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy

6.3. Okres ważności
12 miesięcy

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełka polipropylenowe z wieczkiem polietylenowym w tekturowym pudełku, zawierające po 10 g i 25 g maści.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wytwarzanie Artykułów Kosmetycznych i Perfumeryjnych ELISSA mgr Irena Ocioszyńska
02- 495 Warszawa, ul. J. Micha łowicza 85 tel. 22 667 76 23; 22 662 66 15
e-mail: info@elissa.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
R/0476

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia 02 .09.1992 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia 08 04 2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Maść arnikowa
3.2 (64%) 5 głos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here