Maść nagietkowa

1
283

Maść nagietkowa zawiera wyciąg z kwiatu nagietka. Przeznaczona do łagodzenia stanów zapalnych i do wspomaganie procesu leczenia niewielkich uszkodzeń skóry w celu skrócenia procesu regeneracji tkanki skórnej.

Nagietek lekarski to roślina z rodziny astrowatych zarówno uprawiana jak i występująca w stanie dzikim. Wykorzystywany w lecznictwie przynajmniej od czasów średniowiecznych (możliwe że również wcześniej) w leczeniu obtarć, stłuczeń i odmrożeń skóry. Działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo.

Nagietek kwitnie w okresie kwiecień-wrzesień, jego kwiaty suszy się w temperaturze  10-15 stopni  Celsjusza wyższej niż temperatura pokojowa. Jego koszyczki zawierają m.in. flawonoidy, glikozydy i olejek eteryczny. W nagietka często przyrządza się napary, łagodzące choroby wrzodowe i nieżyt jelit. Wyciąg z nagietka lekarskiego jest również składnikiem wielu kremów kosmetycznych do pielęgnacji cery.

Dawkowanie

Smarować maścią nagietkową chorą skórę do 4 razy dziennie.

Przeciwwskazania

Nie stosować na otwarte rany i w przypadku wystąpianie reakcji alergicznej

Ulotka Maść nagietkowa

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAŚĆ NAGIETKOWA
Calendulae anthodii extractum

Maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Maść nagietkowa i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść nagietkowa
 3. Jak stosować lek Maść nagietkowa
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Maść nagietkowa
 6. Zawartość opakowania i inne informacje
 1. Co to jest lek Maść nagietkowa i w jakim celu się go stosuje
Lek Maść nagietkowa jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych
wskazaniach, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i
doświadczeniu.

Stosowany pomocniczo w leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry, pomocniczo do gojenia niewielkich zranień.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść nagietkowa

Kiedy nie stosować leku Maść nagietkowa:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na nagietek lub inne rośliny z rodziny Złożonych (Compositae = Asteraceae)
 • otwarte rany i znacznie uszkodzoną skórę
 • nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia wyprysków, pęcherzyków lub innych objawów stanu zapalnego skóry należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Maść nagietkowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Maść nagietkowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Maść nagietkowa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na skórę. Zalecana dawka to: smarować 2 – 4 razy dziennie zmienione chorobowo powierzchnie skóry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść nagietkowa

Ze względu na podanie miejscowe prawdopodobieństwo przedawkowania leku jest niewielkie.

Pominięcie zastosowania leku Maść nagietkowa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania stosowania leku Maść nagietkowa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić odczyny alergiczne skóry (np. alergia kontaktowa).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309 e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść nagietkowa

Lek przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważno ści zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść nagietkowa

 • Substancją czynną leku jest ekstrakt z kwiatostanu nagietka
 • Ekstrahent: etanol oraz wazelina biała

Jak wygląda lek Maść nagietkowa i co zawiera opakowanie

Lek Maść nagietkowa to jasnopomarańczowa maść pakowana w pudełka polipropylenowe z wieczkiem polietylenowym umieszczone w tekturowym pudełku

Opakowanie zawiera po 10 g lub 25 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wytwarzanie Artykułów Kosmetycznych i Perfumeryjnych ELISSA mgr Irena Ocioszyńska

02- 495 Warszawa, ul. J. Micha łowicza 85 tel. 22 667 76 23; 22 662 66 15

e-mail: info@elissa.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Charakterystyka Maść nagietkowa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO MAŚĆ NAGIETKOWA
 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Maść zawiera ekstrakt z Calendula officinalis L., Calendula flower (Calendula flos), Ekstrahent: etanol oraz wazelina biała

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

W leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry, pomocniczo do gojenia niewielkich zranień.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie: Doro śli: smarować 2 – 4 razy dziennie zmienione chorobowo powierzchnie skóry.

Sposób podawania: podanie na skórę

4.3. Przeciwwskazania

Uczulenie na nagietek lub inne rośliny z rodziny Złożonych (Compositae = Asteraceae).

Nie stosować na otwarte rany i znacznie uszkodzoną skórę.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku wystąpienia wyprysków, p ęcherzyków lub innych objawów stanu zapalnego skóry należy skonsultować się z lekarzem.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie znane

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Maść nagietkowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn .

4.8. Działania niepożądane

Mogą wystąpić odczyny alergiczne skóry (np. alergia kontaktowa).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych dział ań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309 e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9. Przedawkowanie

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

Nie wykonano badań farmakodynamicznych produktu. Tradycyjnie stosowany jest jako środek przeciwzapalny i gojący.

Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono bada ń przedklinicznych produktu leczniczego Maść nagietkowa. Przyjmowanie Maści nagietkowej zgodnie z zalecanym dawkowaniem oraz przestrzeganie przeciwwskazań warunkuje jego bezpieczeństwo stosowania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

Wykaz substancji pomocniczych

Nie zawiera

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

Okres ważności

12 miesięcy

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełka polipropylenowe z wieczkiem polietylenowym w pudełku tekturowym, zawierające po 10 g i 25 g maści.

Nie wszystkie wielkości opaowań muszą znajdować się w obrocie.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wytwarzanie Artykułów Kosmetycznych i Perfumeryjnych ELISSA mgr Irena Ocioszyńska

02- 495 Warszawa, ul. J. Micha łowicza 85 tel. 22 667 76 23; 22 662 66 15

e-mail: info@elissa.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0506

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia 02 .09. 1992 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia . 08 04 2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Maść nagietkowa
5 (100%) 3 głos

Zainteresowaliśmy Ciebie artykułem? Masz pytania, propozycje lub wątpliwości? Możesz do nas napisać: redakcja@drogazdrowia.pl. Bądź z nami w kontakcie i dołącz do naszego fanpage'a - Droga Zdrowia

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here