Maść z witaminą A

0
184

Maść z witaminą A to kosmetyk o uniwersalnym zastosowaniu. Można ją stosować na skórę na całym ciele. Nawilża, chroni skórę przed wysuszeniem, znieczula zajady a nawet wygładza blizny po trądziku. Dlaczego ma tak szerokie spektrum działania?

Czym jest witamina A?

Witamina A to związek chemiczny z grupy retinoidów, występujący zarówno w produktach pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego (jako β-Karoten będący prowitaminą A). Jest kluczowa dla procesów metabolizmu białek w naszym organizmie i pełni ważną rolę w dbaniu o naturalną odporność organizmu na choroby.

Skutki niedoboru tej witaminy były znane już w starożytnym Egipcie, gdzie kurzą ślepotę leczono za pomocą spożywania wątroby w postaci surowej. Zaburzenia widzenia są najbardziej charakterystycznym skutkiem niedoboru witaminy A. Do innych objawów należą: łamliwość włosów i paznokci, szorstka, trapiona wysypkami skóra, niski apetyt i poczucie chronicznego zmęczenia.

Najwięcej witaminy A znajdziemy w rybach, tranie, wątrobie, maśle i pełnym mleku. Prowitaminę A znajdziemy w takich produktach roślinnych jak: dynia, pomidory, śliwki i zielona warzywa.

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę A u dorosłych to 900 µg RAE (mikrogramów równoważnika retinolu) dla mężczyzn, 700 dla kobiet (770 µg RAE dla ciężarnych) . Kobiety karmiące piersią powinny spożywać znacznie więcej witaminy A – zalecana dzienna dawka to 1300 µg RAE.

Zastosowanie maści z witaminą A

Maść z witaminą A, stosowana na twarz, natłuszcza i chroni skórę przed działaniem czynników zewnętrznych i wpływa na prawidłową regenerację skóry twarzy. W przypadku trądziku, maść sprawdzi się przy łagodzeniu przebarwień i zaczerwienionej skóry.

Maść z witaminą A może zastąpić dedykowany krem pod oczy. Stosowana na noc, zmniejsza worki pod oczami i opóźnia powstawanie zmarszczek.

Doskonale poradzi sobie z łagodzeniem oparzeń słonecznych po opalaniu lub solarium i skórnych zabiegach laserowych. Zapobiega także pieluszkowym podrażnieniom skóry u dzieci.

Opinie o maści z witaminą A

Maść z witaminą A cieszy się bardzo dobrą opinią wśród Internautów. Jest ceniona za uniwersalność, która idzie w parze z niską ceną (która z reguły nie przekracza 4 zł za tubkę). W opiniach przewija się podkreślanie skuteczności maści, brak przeciwwskazań do jej stosowania także dla osób alergicznych. Minusem jest nielubiane przez niektóre osoby cytrusowy zapach maści.

A ty co sądzisz o maści z witaminą A? Napisz swoją opinię!

Charakterystyka leku Maść z witaminą A

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Maść ochronna z witaminą A, 800 j.m./g, maść

2. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram maści zawiera:
witamina A (Retinoli palmitas) 800 j.m.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Maść barwy białej, o cytrynowym zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Osłaniająco w celu regeneracji naskórka, zmniejszenia rogowa cenia, złagodzenia stanów zapalnych. Ochronnie przed działaniem szkodliwych warunków atm osferycznych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

1 do 2 razy na dobę smarować maścią chorobowo zmienioną powierzchnię skóry. W stanach ostrych maść można stosować kilka razy na dobę. Ochronnie nałożyć cienką warstwę maści na powierzchnię skóry nara żoną na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.

Sposób podawania

Podanie na skór ę.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (witaminę A, palmitynian retynolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Podczas leczenia nie stosować kosmetyków o działaniu wysuszającym i ściągającym.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować na błony śluzowe.

Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje wynikające z miejscowego i krótkotrwałego zastosowania ma ści zawierającej witaminę A. Znane przypadki interakcji dotyczą wyłącznie doustnego lub parenteralnego podawania witaminy A.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przeprowadzono badań dotyczących działania teratogennego produktu leczniczego.

Produkt może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Witamina A podawana zgodnie ze wskazaniami jest na ogół dobrze tolerowana i nie wi ąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Znane przypadki wystąpienia działań niepożądanych dotyczą wyłącznie doustnego lub parenteralnego przyjmowania witaminy A.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 Przedawkowanie

Znane przypadki przedawkowania witaminy A (hiperwitaminoza A) dotyczą wyłącznie jej doustnego lub parenteralnego podawania.

Objawami hiperwitaminozy A są: uczucie zmęczenia, drażliwości, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (m.in. nudności, wymioty, brak łaknienia), zmiany zabarwienia skóry, hiperkeratoza, niedokrwistość, bóle głowy, podwy ższenie poziomu wapnia w osoczu krwi, obrzęki tkanki podskórnej, bóle kostno-stawowe oraz podwy ższenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki dermatologiczne stosowane w leczeniu ran i owrzodzeń, preparaty zabliźniające.

Kod ATC: jeszcze nie przydzielony.

Witamina A, substancja czynna produktu leczniczego Maść ochronna z witaminą A, jest nierozpuszczalną w wodzie oleistą cieczą rozkładającą się pod wpływem podwyższonej temperatury i światła oraz łatwo ulegającą utlenieniu. Jest niezbędnym składnikiem warunkującym prawidłowy stan naskórka i błon śluzowych oraz umożliwiającym ró żnicowanie i prawidłową czynność tkanki nabłonkowej.

Maść ochronna z witaminą A zastosowana miejscowo na powłoki ciała osłania uszkodzone tkanki, a zawarta w niej witamina A jest dostępna bezpośrednio dla tkanek w okolicy uszkodzenia, co ułatwia regenerację komórek i przyspiesza gojenie, zmniejsza łuszczeni e i rogowacenie naskórka oraz dodatkowo ogranicza przywieranie opatrunku nakładanego na gojące się zmiany i zmniejsza bolesność przy zmianie opatrunku.

Witamina A współtworzy rodopsyn ę, barwnik wzrokowy odgrywający zasadniczą rolę w procesie widzenia i prawidłowego funkcjonowania siatkówki. J est niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania tkanki kostnej i mineralizacji kości oraz sprawnego funkcjonowania nabłonka filtracyjnego kłębuszków nerkowych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie witaminy A z leków do stosowania zewn ętrznego jest minimalne. Dostępne dane farmakokinetyczne dotyczą praktycznie wyłącznie przypadków podawania doustnego lub parenteralnego. Brak danych dotyczących kinetyki witaminy A wyłącznie po miejscowym i krótkotrwałym zastosowaniu ma ści z witaminą A na powłoki ciała.

Z przewodu pokarmowego estry witaminy A są wchłaniane po zhydrolizowaniu do retinolu, dzięki aktywności enzymów trawiennych trzustki i hydrolazy wyst ępującej w komórkach błony śluzowej jelit. Po wchłonięciu przez nabłonek jelitowy i ponownemu zestryfikowaniu, retinol jest włączany do chylomikronów, a te przedostaj ą się do krwi.

Zazwyczaj w osoczu krwi stwierdza się 30-80 µg/dL witaminy A i odpowiednio 30-70 µg/L re tinolu. Około 90% witaminy A pozostaje zmagazynowane w wątrobie.

Eliminacja

Metabolity retinolu wydalane są z moczem i z kałem. Około 20% pobranej dziennej dawki witaminy A jest wydalane z kałem w ciągu 1 do 2 dni po podaniu, przy czym 20-50% podlega sprzęganiu z kwasem glukuronowym.

Witamina A przechodzi do mleka kobiet karmiących piersią, słabo przenika przez barierę łożyskową.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wykonano badań przedklinicznych produktu leczniczego Maść ochronna z witaminą A. Brak danych dotyczących przedklinicznej oceny witaminy A po miejscowym i krótkotrwałym zastosowaniu maści z witaminą A na powłoki ciała.

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne witaminy A.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała

Palsgaard 0291

Aromat cytrynowy

Woda oczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

1 rok

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywa ć w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa membranowa zamykana zakrętką polietylenową zawierająca 25 g maści, w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel.: + 48 71 352 95 22 fax: + 48 71 352 76 36

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/6681

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁU ŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.06.2008 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.04.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Maść z witaminą A
5 (100%) 5 głos

Zainteresowaliśmy Ciebie artykułem? Masz pytania, propozycje lub wątpliwości? Możesz do nas napisać: redakcja@drogazdrowia.pl. Bądź z nami w kontakcie i dołącz do naszego fanpage'a - Droga Zdrowia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here